1.
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston valtio-opin ainejärjestö Puolue ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden yhdyssiteenä, pitää yllä ja kehittää tieteenalan harrastusta opiskelijoiden keskuudessa ja kannustaa heitä kriittiseen ja ennakkoluulottomaan asioiden tarkasteluun. Yhdistys toimii opiskelijoiden etujärjestönä opintoja ja opiskeluja koskevissa kysymyksissä sekä pyrkii vaikuttamaan opintojen muotoon ja sisältöön.

3.
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää opinto-ohjausta, julkaisu- ja tiedotustoimintaa, huvi- yms. tilaisuuksia sekä opintoretkiä. Yhdistys pitää yhteyttä yliopistoon, erityisesti valtio-opin yksikköön, alan järjestöihin ja osallistuu politiikan tutkimuksen opiskelijoiden valtakunnalliseen yhteistyöhön. Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, rahankeräyksillä, sekä myymällä mainostilaa.

4.
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat, jotka opiskelevat yhteiskuntatieteitä. Yhdistyksen kannattajajäseninä voivat olla kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet ja sitä tukevat henkilöt. Jäsenyydestä päättää hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä myös vaihto-opiskelija, joka opiskelee politiikan tutkimusta Jyväskylän yliopistossa.

Yhdistyksen vuosikokous päättää liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta.

5.
Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii yhdistyksen kokous, toimeenpanevana elimenä toimii yhdistyksen hallitus.

6.
Yhdistyksen kokous on joko sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. Sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous ja kevätkokous ja ne kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta vaatii.

Kokouksista on ilmoitettava vähintään viikkoa aikaisemmin kirjeitse tai yhdistyksen sähköpostilistalla jäsenten ilmoittamaan osoitteeseen. Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:
1) Käsitellään edellisen toimikauden (1.1.-31.12.) toimintakertomus
2) Käsitellään edellisen toimikauden (1.1.-31.12.) tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikokous on pidettävä syksyllä loka-marraskuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:
1) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.
2) Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa
3) Päätetään tulevan toimikauden liittymismaksuista, jäsenmaksuista ja kannatusjäsenmaksuista
4) Käsitellään ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi
5) Käsitellään tulevan vuoden talousarvio

7.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4), mutta korkeintaan kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).

Yhdistyksen kokous voi pyynnöstä myöntää hallituksen jäsenelle eron tehtävästään kesken toimikauden. Tällöin hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus.

8.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9.
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden on luovutettava ne lausuntoineen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10.
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

11.
Yhdistystä ei voi purkaa, jos kolme (3) yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista varsinaisista jäsenistä vastustaa purkamista.

12.
Jos yhdistys purkaantuu tai se lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Jyväskylän yliopiston valtio-opin yksikölle valtio-opin tieteenalaa käsittelevän kirjallisuuden hankkimista varten.

13.
Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Mainokset